بایگانی برچسب: s

خانه های آینده قادرند خود را تعمیر کنند!

سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفتهٔ دفاعی آمریکا، DARPA، به تازگی در تحقیقاتی برای توسعه فناوریهای ساختمانی سرمایهگذاری کرده است. این فناوریها به مواد ساختمانی اجازه خواهند داد درهنگام نیاز گسترش یابند و در صورت هرگونه آسیبی خود را بازسازی کنند.

به گزارش تک شات، در حال حاضر تولید، حمل و سرهمبندی مواد ساختمانی روندی دشوار است، و در نهایت هم این مواد فرسوده شده و از بین میروند. دارپا قصد دارد این مواد را با مواد جدیدی جایگزین کند که قادرند به اشکالی از پیش تعیین شده تغییر یابند، خود را تعمیر کنند و حتی با توجه به شرایط محیطی تغییر کنند و خود را با شرایط وفق دهند. ماموریت جدید دارپا برنامه Engineering Living Materials نام دارد.

ادامه مطلب ...