مطالب عمومی صفحه اصلی

مطالب آموزشی مربوط به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (تهران جنوب)

مطالب آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مهرآستان

مطالب آموزشی درس تحقیق در عملیات

برای دستیابی به مطالب درس تحقیق در عملیات روی لینک زیر کلیک یا آن را در محل آدرس کپی نمایید.

https://drive.google.com/open?id=0B6iXmGo9OiQoMDZNX3VVT0FNYVk

جدول توزیع نرمال استاندارد

دستورالعمل و نمونه پروژه درس تحقیق در عملیات

مطالب آموزشی مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مهرآستان