مطالب آموزشی مربوط به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (تهران جنوب)

مطالب آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مهرآستان

مطالب آموزشی درس تحقیق در عملیات

برای دستیابی به مطالب درس تحقیق در عملیات روی لینک زیر کلیک یا آن را در محل آدرس کپی نمایید.

https://drive.google.com/open?id=0B6iXmGo9OiQoMDZNX3VVT0FNYVk

جدول توزیع نرمال استاندارد

دستورالعمل و نمونه پروژه درس تحقیق در عملیات

جداول مورد نیاز در درس اقتصاد مهندسی

برای دریافت فایل جداول نرخ بهره اقتصاد مهندسی و توزیع نرمال استاندارد روی لینکهای زیر کلیک نمایید. (جداول را به صورت چاپ شده در امتحانات میان ترم و پایان ترم به همراه داشته باشید.)

Compound Interest Tables (N00)

Ztable-Normal Distribution